logo

Click here for English

Informatie onze publieke evenementen kan je hier vinden (brown bag seminars, lezingen, symposia,...)

Het Onderzoekscentrum voor Cultuur en Gender richt zich op vraagstukken over identiteit, verschil, ongelijkheid en empowerment vanuit het perspectief van kritische theorie en met kwalitatieve onderzoeksmethodes (etnografie, levensverhaal analyse, discours analyse, literaire analyse, etc.).

In het bijzonder wordt culturele diversiteit bestudeerd en cross-culturele vergelijkingen gemaakt met betrekking tot identiteitskenmerken zoals gender, seksualiteit, etniciteit en religiositeit.

Onderzoeksgebieden: gender, religie & seculariteit; verwantschap en reproductie; cultures of relatedness; ouderschap en opvoeding; migratie & multicultureel burgerschap; interlevensbeschouwelijke dialoog en relaties; schadelijke culturele praktijken; mentale gezondheid en cultuur 

Misie

Het Onderzoekscentrum voor Cultuur en Gender streeft ernaar om langsheen disciplinaire velden onderzoekers en studenten samen te brengen die werken binnen de brede categorie van ‘cultuur’ zoals dit – op verschillende manieren – gebruikt wordt binnen de menswetenschappen en sociale wetenschappen. Wij zijn geïnteresseerd in de studie van ‘cultuur’ vanuit antropologische, postkolonilae, constructivistische, interpretatieve en kritische perspectieven.

Het Onderzoekscentrum gebruikt ‘gender’ – historisch en sociaal-cultureel geconstruëerde opvattingen en praktijken van mannelijkheid en vrouwelijkheid – als een analytisch startpunt voor het bestuderen en bespreken van relaties en identiteiten in cultuur en samenleving. Geïnspireerd door zowel feministische als intersectionele benaderingen van vraagstukken rond macht en verschil, zijn categorieën als gender en seksualiteit (LGBTQI) maar ook etniciteit, natie, religie, klasse en ‘ability’ onder de onderzoeksfoci.

Methodologisch verwelkomt het Onderzoekscentrum onderzoekers die een of meerdere van de volgende kwalitatieve onderzoeksmethoden hanteren: etnografie, interviews, kritische sociaal onderzoek, ethisch onderzoek, historisch onderzoek, discourse en visuele analyse.

De onderzoeksgroep verschilt van andere centra in gender studies door haar meer enge focus op de relatie tussen cultuur en gender; terzelfdertijd gaat het graag samenwerkingen aan met anderen die actief zijn binnen de bredere velden van kritische theorie en/of kwalititatief onderzoek.

Door haar activiteiten biedt het Onderzoekscentrum een platform en ontmoetingsplaats aan voor diepgaande uitwisseling in theorie en onderzoek voor alle onderzoekers aan de Universiteit van Gent, dit in samenwerking met andere centra, groepen, departementen en universiteiten in België en daarbuiten.

Visie

Door middel van onderzoek, onderwijs, academische uitwisseling en het organiseren van publieke evenementen pogen wij bepaalde fundamentele uitdagingen rond thema’s als identiteit en verschil beter te begrijpen en te duiden, en dat in een wereld die steeds meer gekenmerkt wordt door complexere vormen van diversiteit en diepe ongelijkheid.

Het Onderzoekscentrum streeft ernaar om een kritische plaats in de academische wereld te zijn waarbinnen transformatieve kennis gebaseerd op rigoreuze wetenschappelijke onderzoeksmethodes gecreërd en gedeeld kan worden.

Het hoopt om mechanismes van culturele en sociale ongelijkheden gebaseerd op etniciteit, gender en seksualiteit te begrijpen en te bekritiseren, én tegelijk visies van sociale inclusie, politieke verandering en culturele creativiteit te ontwikkelen en te bevestigen.

Onderzoeksexpertise

Prof. Dr. Chia Longman: antropologie van gender, religie & etniciteit; feminisme & multiculturalisme; schadelijke culturele praktijken; religieustraditionalisme (joodsorthodoxe diaspora); sluier en bedekkingspraktijken; holistische en seculiere spiritualiteit; moederschapstudies

Dr. Katrien De Graeve: antropologie van transnationale adoptie; zorgethiek en niet-begeleide minderjarigen; ouderschapscultuur en verwantschapsbanden; identiteit -en etniciteitsstudies

Dr. Nella van den Brandt: religie & secularisme/seculariteit, feminisme & multiculturalisme, gender & ethniciteit, feministische solidariteit

Fiorella Bucci: mentale gezondheid en lokale cultuur

Lydia Namatende: gender en seksueele stereotypes en educatie; sociolinguistiek; school etnografie

Elif Simsek: Turkse diaspora literatuur; postkoloniale studies

An Van Raemdonck: meisjesbesnijdenis; religie; postkoloniaal feminisme; Islam; Egypte

Dr. Tine Brouckaert: vluchtelingenstudies; multiculturele burgerschap; moederschapstudies

 

Internationale projecten & netwerken

Interdisciplinary Innovations in the study of religion and gender: Postcolonial, Post-secular and Queer Perspectives:

This international research and networking project is hosted by Utrecht University, Faculty of Humanities, and funded by the Netherlands Organisation of Scientific Research (NWO).

Gender Equality & Cultural Diversity (Nuffield Report)

Transnational Lives, Mobility and Gender

Profacity: Profane citizenship in Europe. Testing democratic ownership in hybrid situations (7th FWP - Seventh Framework Programme)

Tijdschriften

Religion & Gender

Dutch Journal for Gender Studies

 

Onderwijs

Master in gender en diversiteit

Gender & Diversity

PhD Gender Research Seminar