Het Monogame Gezin Ontrafeld

Abstract:

NL: Het monogame gezin ontrafeld: Empirische studie naar vertogen van exclusiviteit en meervoudigheid in de context van het twee-ouder gezinsmodel

Dit onderzoeksproject wil een analyse maken van de manier waarop in alledaagse praktijken en discours de normen en moraliteiten van monogamie en het normatieve gezin greproduceerd en in vraag gesteld worden. Het wil onderzoeken hoe de koppelnorm en de norm van het twee-oudergezin samenhangen en elkaar versterken. De studie zal gebruik maken van multi-methode empirisch onderzoek, met inbegrip van internet etnografisch onderzoek en interviews met mannen en vrouwen in verschillende relatieconstellaties. Dit empirisch onderzoek wil bijdragen tot een beter begrip van de structuur en de contingentie van de bestaande morele orde en de institutionele en collectieve basis van de gevoelens en verlangens van mensen. Het wil onderzoeken hoe de nexus tussen monogamie en het twee-oudergezin gestructureerd wordt door een verbeelding van exclusiviteit, waarbij bepaalde relaties, praktijken en gevoelens als 'natuurlijk' en legitiem worden geconstrueerd, terwijl andere als illegitiem worden opzijgeschoven. Met deze focus wil deze studie voorbijgaan aan louter psychologische verklaringen naar een breder sociaal begrip van de emoties, machtsongelijkheden en uitsluitingen die geproduceerd en gereproduceerd worden in de intimiteit van het persoonlijke leven. Begrijpen hoe de morele orde is geconstrueerd kan een belangrijke stap zijn in het meer inclusief en emancipatorisch maken van die orde en in het zoeken naar alternatieven voor de bestaande scripts. Dit is belangrijk vooral in het licht van de steeds diverser wordende relatie -en familieconstellaties en de nieuwe vragen en ethische debatten die dit genereert.

ENG: Unravelling the Monogamy-Nuclear Family Nexus. Empirical Study on Discourses of Exclusivity and Plurality in the Context of the Normative Two-Parent Nuclear Family

This research project seeks to provide an analysis of how in everyday practice and discourse the norms and moralities of monogamy and the nuclear family are reproduced and challenged. It will explore how dyadic sexuality and nuclear parenthood are bound together and mutually reinforcing. The study will use multi-method empirical research, including internet ethnographic research and interviews with men and women in various relationship constellations. This empirical query will help to investigate the structure and contingency of the existing moral order and the institutional and collective basis of people’s feelings and desires. It will investigate how an imagery of exclusivity structures the monogamy-nuclear family nexus, making ‘natural’ and legitimate certain relationships, practices and feelings, while denouncing others. Doing so, this study aims to move beyond merely psychological explanations to a more comprehensive social understanding of the affects, power inequalities and exclusions that are produced and reproduced in the intimacy of the personal life. Understanding how the moral order is construed can be an important step in rethinking that order in more inclusive and emancipatory ways and providing alternatives to existing scripts. This is particularly important in light of current day increasing diversification of relationship and family constellations and the new questions and ethical debates it generates.

Duur van het onderzoek:

Oktober 2016 – September 2019

Verantwoordelijk onderzoeker:

Dr. Katrien De Graeve, Onderzoekscentrum voor Cultuur en Gender, Vakgroep Talen en Culturen, Universiteit Gent.

Contactgegevens:

Rozier 44, 9000 Gent - tel : 09 264 3821 - email:

Financiering:

Dit onderzoek wordt gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO)

Participanten gezocht voor interviews:

Profiel van de participanten:

Mannen en vrouwen in heel uiteenlopende relatie-en gezinssamenstellingen (bij voorkeur, maar niet uitsluitend, met kinderen).

Korte omschrijving van de onderzoeksmethode:

Het onderzoek maakt gebruik van zogenaamde ‘ongestructureerde’ interviews (mondeling of via chat) waarbij de participanten wordt gevraagd vrij te vertellen over een bepaald onderwerp. De onderzoeker kan eventueel bijkomende vragen stellen tot verduidelijking, verdieping, uitbreiding, of nadere informatie. Het staat de participanten vrij om al dan niet in te gaan op vragen of het gesprek op elk moment te pauzeren of het interview stop te zetten. Een interview duurt ongeveer 1 tot 2 uren, en gaat door via chat of face-to-face op een locatie naar keuze. De participanten kunnen zelf kiezen indien ze liever individueel of samen met hun partner(s) worden geïnterviewd. Voorafgaand aan het interview wordt gevraagd een instemmingsformulier en een korte vragenlijst in te vullen.

Aard van de vragen: Er zal aan de participanten gevraagd worden om vrij te vertellen over hun partnerrelaties en gezinsstructuur, hun ideeën daarover en hoe dit in de praktijk vorm krijgt. Meer specifiek zal worden gevraagd te reflecteren over aspecten zoals trouw, seksualiteit, intimiteit, liefde, vriendschap, samenwonen, romantiek, gevoelens, lichamelijkheid, sociale normen, ouderschap, gezin, familie, verantwoordelijkheid, openheid, eerlijkheid… De participanten kunnen vrij kiezen op welke van al deze aspecten ze willen ingaan en op welke niet.

Discretie en anonimiteit worden verzekerd: De gesprekken worden voor onderzoeksdoeleinden op tape opgenomen en/of bewaard op gecodeerde en beveiligde wijze, en worden onder geen beding aan derden doorgegeven. Na het volledig afronden van het onderzoek worden de opnames vernietigd. Chatgesprekken worden op geanonimiseerde en beveiligede wijze bewaard. Verwerken en rapporteren gebeurt op dusdanige manier dat de identiteit van de participanten op geen enkele manier kan achterhaald worden: namen, plaatsnamen, of andere gegevens waardoor herkenbaarheid zou kunnen ontstaan, worden vervangen door pseudoniemen of weggelaten. De inhoud kan gebruikt worden in wetenschappelijke rapportering en onderwijs.

Rapportering: Participanten kunnen aangeven indien ze graag op de hoogte worden gehouden van de resultaten van het onderzoek door hun email-adres op het instemmingsformulier te vermelden.

Voor verdere inlichtingen en vragen: